Sekretesspolicy

Personuppgiftsbehandling lagstadgat meddelande

Costa Crociere S.p.A (nedan kallad Costa Crociere), som personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 13 i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (nedan kallad GDPR), tillhandahåller följande uppgifter om behandling av de personuppgifter som du som registrerad person har gett oss:

 1. för att köpa ett resepaket;
 2. inom ramen för kryssningar (t.ex. inköp du gör);
 3. registrering på Costa Crocierew webbplats och/eller app eller ifyllandet av formulär på Costa Crocieres webbplats.

Syften och rättslig grund för behandling

Dessutom kan de uppgifter du lämnat innehålla vissa personuppgifter som definieras av koden och GDPR anses som uppgifter under ”specialkategori”. Känsliga data/specialkategoridata ska behandlas enligt de ändamål som visas vidare och endast med ditt samtycke.

 

a) Syfte om kontraktsenlig prestanda. Dina personuppgifter ska behandlas i syfte att utföra skyldigheter som följer av avtalet om köp av resepaketet, för att tillåta Costa Crociere att leverera tjänsten på ett optimalt sätt och, specifikt, för:

 1. bildandet, hanteringen och utförande av avtalade relationer mellan dig och Costa Crociere,
 2. att svara på dina förfrågningar,
 3. meddelande om information om resepaketet (t.ex. ändringar i avtalsvillkor, etc.),
 4. skapande av aktiviteter som syftar till att göra din kryssning trevlig och njutbar och garantera höga underhållningsstandarder ombord på fartyg (t.ex. festevenemang, fotograferingar och videoinspelningar, spel etc.). Dessutom, med hänsyn till de bilder och videor som spelats in av fotografer och videobandspelare ombord på vårt skepp, som arbetar med oss ​​för att göra kryssningsupplevelsen är oförglömlig, var vänlig notera att när du inte vill vara med i bilder/videor eller när du inte vill att dina foton ska visas på bildskärmen i Photoshop, kan du gå till Photoshop som registrerar dina önskemål från tid till annan. Avlägsnandet av ett foto som innehåller dig kan endast göras efter att du har rapporterat det.

 

b) Juridiska, hälso- och säkerhetsändamål. Dina personuppgifter ska också behandlas för följande ändamål:

 1. lagstiftning, inhemsk och EU-överensstämmelse och den som följer av order utfärdade av myndigheter inom ramen för deras rättsliga myndighet,
 2. upprätta, utöva och/eller försvara en juridisk fordran från Costa Crociere inför domstolarna,
 3. garantera nödvändig medicinsk hjälp under kryssningen,
 4. uppfylla kraven i CLIA-föreningen och USPHS.

c) affärsrelaterade och statistikrelaterade ändamål. Dina personuppgifter kommer också att behandlas för ändamål som är relaterade eller relevanta för Costa Crocieres verksamhet och för bearbetning av statistik i anonym form och marknadsundersökningar.

 

d) Ytterligare syften. Vidare, när du uttryckligen lämnar ditt samtycke, ska dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 1. Marknadföringsändamål, inklusive:
  1. marknadsföring gjord av Costa Crociere, företag i Carnival Corporation & PLC Group (nedan kallad ”Koncern”), även utomlands, och/eller kommersiella samarbetspartners, implementerade med hjälp av både automatiserade metoder (t.ex. e-post, sms, snabbmeddelandeprogram mm) och icke-automatiserade metoder (t.ex. vanlig post, telefon med operatör, etc). Mer specifikt kan Costa Crociere använda din e-postadress som tillhandahålls vid den tidpunkt då du köpte ett resepaket, för att skicka information och reklammeddelanden kopplade till tjänster och produkter som liknar dem som erbjuds av Costa Crociere och koncernen och/eller handelspartnerna, även utan ditt samtycke, förutsatt att du inte har motsatt sig användningen.

   Carnival koncernföretagen är: Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Croceire S.p.A. (AIDA and Costa), Holland America Line N.V., general partner of Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line and Seabourn) Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P & O Australia and Cunard), SeaVacations Limited (CCL business in UK).

   De kommersiella partnerna tillhör följande produkt- och marknadskategorier:
   1. turismrelaterad verksamhet;
   2. flygbolag/transporttjänster;
   3. resebyråer;
   4. försäkringsbolag.
  2. profilering, dvs. analys av dina reseförmåner och marknadsundersökning för att förbättra utbudet av tjänster och försäljningsinformation från Costa Crociere, som matchar dem närmare dina intressen. Den nämnda aktiviteten kan också genomföras genom att lämna in frågeformulär för kundnöjdhet och/eller användningen av profilerande cookies som används vid surfning på Costa-webbplatser.

 2. Syfte för tillhandahållande av tillbehörstjänster, inklusive:
  1. registrering på webbplatser (t.ex. MyCosta) och digitala plattformar, för att du ska få tillgång till och använda de tjänster som tillhandahålls på portalen och är reserverade för registrerade användare och för att garantera en anpassad semester (t.ex. för inköp av hälsopaket, dryckespaket, bilder, Costa-märkesgåvor och festevenemang, osv.).

Behandling för marknadsföringsändamål (dvs. för både marknadsföring och profilering) kan endast genomföras med ditt samtycke.

 

Typ av uppgifter och konsekvenser som uppstår på grund av eventuell vägran

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är valfritt; dock utan de uppgifter som begärs för de ändamål som visas i a) och b) får den begärda tjänsten eller del därav inte utföras och du kanske inte kan utnyttja ovan nämnda möjligheter.

Tillhandahållandet av frivilliga uppgifter ska göra det möjligt för Costa Crociere att förbättra de erbjudna tjänsterna, för att göra dem bättre skräddarsydda för passagerares personliga intressen.

Tillhandahållande av känslig/särskild kategoriinformation är valfri, men utan detta samtycke kan Costa Crociere inte kunna uppfylla ett antal avtalsförpliktelser och garantera dig all nödvändig medicinsk hjälp.

 

Kategorier av personliga mottagare

Dina data skall inte spridas. Dina uppgifter får endast lämnas ut för ovan angivna ändamål till följande kategorier av personer och enheter:

 

 • Costa Crocieres personal, utsedd som personuppgiftsagenter och/eller personuppgiftsombud,
 • företag som tillhör Costa Crociere Corporate Group, som också sitter utomlands,
 • till leverantörer och/eller agenter/operatörer som tillhandahåller tjänster som krävs vid kryssningen (t.ex. hamnagenter, underhållningsoperatörer etc.) ombord på fartyg och land,
 • personer, företag, föreningar eller yrkesverksamma företag som tillhandahåller tjänster eller rådgivning eller konsulttjänster till Costa Crociere för att skydda sina fordringar (t.ex. befraktade revisorer, läkare, advokater, skattekonsulter, revisorer och konsulter inom revision eller due diligence-verksamhet etc.),
 • personer, företag eller organ som tillhandahåller marknadsföringstjänster och analys eller konsultverksamhet till Costa Crociere,
 • personer och enheter som är behöriga att få tillgång till dina uppgifter, både erkända enligt lag och sekundärlagstiftning eller genom order utfärdade av myndigheter med befogenhet enligt lag, inklusive hamnmyndigheter vid ilandstigningsplatsen.

 

Förteckningen över personer och enheter till vilka dina uppgifter har lämnats är tillgängliga vid företaget på följande adresser: privacy@costa.it  eller Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genua, till Dataskyddsombudet.

 

Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen

Din personliga information kan komma att överföras utomlands till tredjepartsföretag inom eller utanför EU för de syften som anges ovan.

När uppgifter överförs till stater utanför Europeiska unionen ska staterna garantera en adekvat skyddsnivå på grundval av ett särskilt beslut från Europeiska kommissionen eller alternativt ska mottagaren ha en avtalsenlig skyldighet att skydda data som antar en lämplig och jämförbar skyddsnivå som den som tillhandahålls enligt GDPR.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter ska behållas under en tidsperiod som inte överstiger det som krävs för de ändamål för vilka de samlades in och därefter behandlades. Personuppgifter ska behållas under hela kontraktets längd som du har ingått och för en senare period:

 1. inom de perioder som fastställts enligt gällande lagstiftning,
 2. inom de perioder som fastställts enligt lagstiftning, inklusive sekundärlagstiftning, som kräver att uppgifter lagras (till exempel avkastning),
 3. inom den tid som är nödvändig för att skydda datatillsynsmyndighetens rättigheter i händelse av eventuella tvister som uppstår kring prestanda.

De foton/bilder och ljud-/videoinspelningar som samlats in under händelser och evenmang ombord ska behållas under en period som är begränsad till kryssningsperioden och därefter ska de raderas.

Personuppgifter som samlas in och bearbetas för profilering ska behållas under högst tio (10) år, i slutet av vilka de automatiskt ska raderas och göras permanent anonyma.

 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Personuppgiftsansvarig är: Costa Crociere S.p.A., med adress i Genua, Piazza Piccapietra, nr. 48
 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande adresser: privacy@costa.it   eller Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genua.

 

Den registrerades rättigheter

När som helst, i enlighet med artiklarna 15-22 i GDPR, har du rätt att, även i samband med profilering:

 1. få åtkomst till dina personuppgifter;
 2. begära att dina personuppgifter ska korrigeras;
 3. återkalla, när som helst, samtycke till användning och utlämnande av dina personuppgifter;
 4. begära att dina personliga data raderas;
 5. få personuppgifter som berör dig på ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, samt rätt att skicka dina data till en annan personuppgiftsansvarig;
 6. att invända mot behandlingen av personuppgifter gällande dig för marknadsförings- eller profileringsändamål;
 7. begränsa behandling av personuppgifter;
 8. framföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
 9. få ett meddelande när det sker ett personligt dataintrång;
 10. begära information om:

  1. skälen för behandling;
  2. personuppgiftskategorierna;
  3. Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifter har eller kommer att avslöjas, särskilt när uppgifter har skickats till mottagare i länder i tredje världen eller internationella organisationer och förekomsten av tillräckliga garantier;
  4. perioden varvid personuppgifter skall behållas;
  5. när uppgifter inte har samlats in från den registrerade, all information om deras ursprung.
 11.  

Du kan när som helst motsätta dig att skicka meddelanden som är kopplade till marknadsföring och profilering, genom att klicka på länken ”avprenumerera” längst ner till det mottagna e-postmeddelandet eller genom att skicka en relevant begäran till adresserna som visas vidare.

Du kan utöva dessa rättigheter och/eller få ytterligare information om personuppgiftsbehandling, genom att skicka ett meddelande:

- via e-post till privacy@costa.it   o a Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, till Data Protection Officer.

 

 

 

 

Costa Club (English version)

 

Costa Crociere S.p.A. (hereinafter also “Costa Cruises”), as data controller, in accordance with article 13 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter the “GDPR”), provides the following information regarding the processing of the personal data which you (hereinafter also “Member”), as the data subject, have provided during registration for Programma Costa Club [Costa Club Programme] (hereinafter the “Programme”). The present information is also available in the “Privacy” section of the website www.costacruises.se and aboard at the Hospitality Service Desk/Reception.
This disclosure refers to the processing of the Member’s personal data:

 1. provided when registering for the Programme through any Club registration channel;
 2. collected during the Club’s ordinary administration (total amount spent during a cruise, type of cruises taken, etc.)

Purposes and legal basis of processing. Members’ personal data will be processed for the following purposes:

 1. Purposes regarding the Programme, for managing a Member’s participation in the Costa Club Programme and, specifically, for:
  1. awarding the Member points and other advantages connected to participation in the Costa Club Programme;
  2. allowing the Member to benefit from the Privileges listed at Art. 8.1 of these General Conditions;
  3. managing aspects related to possession of a Costa Club Card;
  4. providing the related services in the modes set down in the present General Conditions;
  5. delivering to members the institutional communications with an impact on membership and the benefits included in the programme.
 2. Specifically, Costa Cruises can use the Member’s email address, mobile phone number, and/or mailing address provided at the time of registration with Costa Club or during participation in the programme.

 3. Emailing of informational and promotional communications related to Costa Club.
 4. The legal basis of the processing is Costa’s legitimate interest in ensuring that Members are always informed about initiatives related to the Club.
  However, Members may at any time request not to receive the aforementioned communications any longer, by clicking on the appropriate link present in every communication that Costa sends.
  Said request will not impact the sending of any communications for marketing purposes discussed below at d), as long as the Member has provided their express consent.

 5. Statistical Purposes. The Member’s personal information will also be processed for the elaboration of anonymous aggregate statistics connected or pertaining to Costa Cruises’ activities in the framework of Costa Club. In this case, Member consent is not required since the said processing will concern only anonymous data.


 6. Marketing purposes, which include promotional activities concerning products and/or services of Costa Cruises, third party commercial partners of Costa, or other companies in the Carnival Group to which Costa Cruises belongs (so-called direct and indirect marketing). Specifically, Members’ information can be processed for sending communications in both automated modes (email, fax, text, instant messaging applications, etc.) and non-automated modes (ordinary mail, telephone with operator, etc.)
 7. Processing for marketing purposes may take place only with the Member’s specific and express consent, which represents the legal basis of such processing and which the Member may revoke at any time.

 8. Profiling purposes to use electronic tools to analyse customer choices, consumption habits, and market research for the purpose of improving Costa Cruises’ offering of services and commercial information and better aligning them with Members’ interests.
 9. Processing for profiling purposes may take place only with the Member’s specific and express consent, which represents the legal basis of such processing and which the Member may revoke at any time. Therefore, the entering of data into the profiling database is entirely optional.

 10. Management of complaints, protests, legal disputes and/or transactions. The legal basis of data processing for the purposes illustrated is the pursuit of a legitimate interest on the part of Costa and/or third parties (as in the case of disputes) which, in accordance with assessments made by Costa, is not detrimental to a Member’s rights.


 11. Purposes related to the fulfilment of legal obligations, regulations, national and EU norms, as well as regulations set by authorities legitimated to do so by law. The legal basis of data processing for this purpose is the fulfilment of the legal obligations and applicable norms to which Costa is subject.

Type of data provision and the consequences of refusal. Providing the personal data that is requested during registration for the Costa Club Programme and marked by an asterisk (*) is obligatory for full participation in the Programme itself, related initiatives, and the fulfilment of pertinent legal obligations. Any refusal to provide the personal information requested, wholly or partly, even in the course of the Programme’s implementation, may make it impossible for Costa Cruises and the third party companies that provide services within the programme’s framework to implement the programme completely or correctly perform the obligations deriving from it.


Providing personal data that is not marked by an asterisk (*), on the other hand, is optional, and not doing so will have no consequences on registration and participation in the programme.


Finally, Members have the right to freely express their consent, which they may revoke at any time, for the further purposes of marketing and profiling mentioned above. The lack of or subsequent revocation of this consent will in no way affect the Member’s participation in the Costa Club Programme.


Personal data recipient categories.
Data will not be disclosed except in those cases where disclosure is required by law or expressly authorised by a Member. A Member’s data may be disclosed for the purposes stated above to the following categories of persons and entities:

 1. Costa Cruises in-house staff expressly authorised to process personal data;
 2. companies belonging to the Group, even those located abroad;
 3. persons, companies, associations or professional firms providing services or consulting to Costa Cruises (e.g. chartered accountants, lawyers, tax consultants, auditors and consultants within auditing operations or due diligence, etc.);
 4. persons, companies or agencies providing marketing services and analysis or consulting activities to Costa Cruises;
 5. persons and entities whose right to access data is recognised by law and secondary legislation or by regulations set by authorities legitimated to do so by law.

The parties indicated above will process the data, depending on the circumstances, either as autonomous data controllers or as data processors.


The list of parties to which data has been disclosed may be requested from the Company or from the Data Protection Officer at the following addresses: privacy@costa.it or Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genova.


Transfer of personal data outside the European Union.
A Member’s personal data may be transferred to third-party companies in States outside the European Union, for the purposes stated above.


Whenever data is transferred to States outside the European Union, said States shall guarantee an adequate level of protection based on a specific decision of the European Commission or, alternatively, the recipient shall be contractually obligated to protect data by adopting an adequate and comparable level of protection to that provided under the GDPR.


Retention of personal data.
Personal data shall be retained no longer than the period necessary for the purposes for which it was collected and subsequently processed. Specifically, personal data shall be retained for the full duration of the Programme and its subsequent editions and for a subsequent period:

 1. within the periods established under prevailing legislation;
 2. within the periods established under secondary legislation which require data to be kept (such as tax returns);
 3. for the period necessary to protect the rights of the data controller in the event of any disputes arising concerning their services;
 4. after expiry or on termination based on the limitation period of Members’ rights.

In addition, the personal data processed for emailing commercial and promotional information connected to Costa Club will be retained unless Members oppose this retention.


Members' data processed for marketing purposes, on the basis of their expressed and specific consent, will be retained for 5 years if they do not purchase any Costa cruises in said time period, or for 10 years if they purchase one or more cruises.
Personal data collected and processed for profiling shall be retained for a maximum period of ten (10) years, at the end of which they shall be automatically deleted or rendered permanently anonymous.


Data Controller.
The Data Controller is Costa Crociere S.p.A., with offices in Piazza Piccapietra 48, Genova.


Data Protection Officer.
The Data Protection Officer (or DPO) may be contacted at the following addresses: privacy@costa.it and/or at Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, Genova.


Member rights.
At any time, in accordance with articles 15 and 22 of the GDPR, a Member shall be entitled to:

 1. access his/her personal data;
 2. request that his/her personal data be corrected;
 3. revoke consent to the use and dissemination of his/her personal data at any time;
 4. request that his/her personal data be deleted;
 5. the right to receive the personal data concerning him or her, in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as the right to send said data to another data controller;
 6. oppose the processing of personal data for marketing or profiling purposes;
 7. obtain restriction on the processing of personal data;
 8. lodge a complaint with a supervisory authority;
 9. receive a notification whenever there is a personal data breach;
 10. request information about:
 1. the purposes of processing;
 2. the categories of personal data;
 3. the recipients or categories of recipients to whom personal data has been or will be disclosed, and specifically, whenever data has been sent to recipients in third countries or to international organisations and the existence of adequate guarantees;
 4. the period personal data will be retained;
 5. the origin of any data collected about the data subject from other sources.

A Member may oppose the sending of notifications related to participation in the Programme, marketing activities and/or profiling at any time, by clicking on the “unsubscribe” link at the bottom of the e-mail received, or by sending a request to the addresses shown above.


A Member may exercise these rights and/or obtain further details about personal data processing by sending a request:
- by e-mail to: privacy@costa.it
- by ordinary mail to Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genova, c/o The Data Protection Officer.

Manage your preferences

You can customize your choices or reject all cookie by clicking manage your preferences