Sekretesspolicy

Personuppgiftsbehandling lagstadgat meddelande

Costa Crociere S.p.A (nedan kallad Costa Crociere), som personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 13 i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (nedan kallad GDPR), tillhandahåller följande uppgifter om behandling av de personuppgifter som du som registrerad person har gett oss:

 1. för att köpa ett resepaket;
 2. inom ramen för kryssningar (t.ex. inköp du gör);
 3. registrering på Costa Crocierew webbplats och/eller app eller ifyllandet av formulär på Costa Crocieres webbplats.

Syften och rättslig grund för behandling

Dessutom kan de uppgifter du lämnat innehålla vissa personuppgifter som definieras av koden och GDPR anses som uppgifter under ”specialkategori”. Känsliga data/specialkategoridata ska behandlas enligt de ändamål som visas vidare och endast med ditt samtycke.

 

a) Syfte om kontraktsenlig prestanda. Dina personuppgifter ska behandlas i syfte att utföra skyldigheter som följer av avtalet om köp av resepaketet, för att tillåta Costa Crociere att leverera tjänsten på ett optimalt sätt och, specifikt, för:

 1. bildandet, hanteringen och utförande av avtalade relationer mellan dig och Costa Crociere,
 2. att svara på dina förfrågningar,
 3. meddelande om information om resepaketet (t.ex. ändringar i avtalsvillkor, etc.),
 4. skapande av aktiviteter som syftar till att göra din kryssning trevlig och njutbar och garantera höga underhållningsstandarder ombord på fartyg (t.ex. festevenemang, fotograferingar och videoinspelningar, spel etc.). Dessutom, med hänsyn till de bilder och videor som spelats in av fotografer och videobandspelare ombord på vårt skepp, som arbetar med oss ​​för att göra kryssningsupplevelsen är oförglömlig, var vänlig notera att när du inte vill vara med i bilder/videor eller när du inte vill att dina foton ska visas på bildskärmen i Photoshop, kan du gå till Photoshop som registrerar dina önskemål från tid till annan. Avlägsnandet av ett foto som innehåller dig kan endast göras efter att du har rapporterat det.

 

b) Juridiska, hälso- och säkerhetsändamål. Dina personuppgifter ska också behandlas för följande ändamål:

 1. lagstiftning, inhemsk och EU-överensstämmelse och den som följer av order utfärdade av myndigheter inom ramen för deras rättsliga myndighet,
 2. upprätta, utöva och/eller försvara en juridisk fordran från Costa Crociere inför domstolarna,
 3. garantera nödvändig medicinsk hjälp under kryssningen,
 4. uppfylla kraven i CLIA-föreningen och USPHS.

c) affärsrelaterade och statistikrelaterade ändamål. Dina personuppgifter kommer också att behandlas för ändamål som är relaterade eller relevanta för Costa Crocieres verksamhet och för bearbetning av statistik i anonym form och marknadsundersökningar.

 

d) Ytterligare syften. Vidare, när du uttryckligen lämnar ditt samtycke, ska dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 1. Marknadföringsändamål, inklusive:
  1. marknadsföring gjord av Costa Crociere, företag i Carnival Corporation & PLC Group (nedan kallad ”Koncern”), även utomlands, och/eller kommersiella samarbetspartners, implementerade med hjälp av både automatiserade metoder (t.ex. e-post, sms, snabbmeddelandeprogram mm) och icke-automatiserade metoder (t.ex. vanlig post, telefon med operatör, etc). Mer specifikt kan Costa Crociere använda din e-postadress som tillhandahålls vid den tidpunkt då du köpte ett resepaket, för att skicka information och reklammeddelanden kopplade till tjänster och produkter som liknar dem som erbjuds av Costa Crociere och koncernen och/eller handelspartnerna, även utan ditt samtycke, förutsatt att du inte har motsatt sig användningen.

   Carnival koncernföretagen är: Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Croceire S.p.A. (AIDA and Costa), Holland America Line N.V., general partner of Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line and Seabourn) Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P & O Australia and Cunard), SeaVacations Limited (CCL business in UK).

   De kommersiella partnerna tillhör följande produkt- och marknadskategorier:
   1. turismrelaterad verksamhet;
   2. flygbolag/transporttjänster;
   3. resebyråer;
   4. försäkringsbolag.
  2. profilering, dvs. analys av dina reseförmåner och marknadsundersökning för att förbättra utbudet av tjänster och försäljningsinformation från Costa Crociere, som matchar dem närmare dina intressen. Den nämnda aktiviteten kan också genomföras genom att lämna in frågeformulär för kundnöjdhet och/eller användningen av profilerande cookies som används vid surfning på Costa-webbplatser.

 2. Syfte för tillhandahållande av tillbehörstjänster, inklusive:
  1. registrering på webbplatser (t.ex. MyCosta) och digitala plattformar, för att du ska få tillgång till och använda de tjänster som tillhandahålls på portalen och är reserverade för registrerade användare och för att garantera en anpassad semester (t.ex. för inköp av hälsopaket, dryckespaket, bilder, Costa-märkesgåvor och festevenemang, osv.).

Behandling för marknadsföringsändamål (dvs. för både marknadsföring och profilering) kan endast genomföras med ditt samtycke.

 

Typ av uppgifter och konsekvenser som uppstår på grund av eventuell vägran

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är valfritt; dock utan de uppgifter som begärs för de ändamål som visas i a) och b) får den begärda tjänsten eller del därav inte utföras och du kanske inte kan utnyttja ovan nämnda möjligheter.

Tillhandahållandet av frivilliga uppgifter ska göra det möjligt för Costa Crociere att förbättra de erbjudna tjänsterna, för att göra dem bättre skräddarsydda för passagerares personliga intressen.

Tillhandahållande av känslig/särskild kategoriinformation är valfri, men utan detta samtycke kan Costa Crociere inte kunna uppfylla ett antal avtalsförpliktelser och garantera dig all nödvändig medicinsk hjälp.

 

Kategorier av personliga mottagare

Dina data skall inte spridas. Dina uppgifter får endast lämnas ut för ovan angivna ändamål till följande kategorier av personer och enheter:

 

 • Costa Crocieres personal, utsedd som personuppgiftsagenter och/eller personuppgiftsombud,
 • företag som tillhör Costa Crociere Corporate Group, som också sitter utomlands,
 • till leverantörer och/eller agenter/operatörer som tillhandahåller tjänster som krävs vid kryssningen (t.ex. hamnagenter, underhållningsoperatörer etc.) ombord på fartyg och land,
 • personer, företag, föreningar eller yrkesverksamma företag som tillhandahåller tjänster eller rådgivning eller konsulttjänster till Costa Crociere för att skydda sina fordringar (t.ex. befraktade revisorer, läkare, advokater, skattekonsulter, revisorer och konsulter inom revision eller due diligence-verksamhet etc.),
 • personer, företag eller organ som tillhandahåller marknadsföringstjänster och analys eller konsultverksamhet till Costa Crociere,
 • personer och enheter som är behöriga att få tillgång till dina uppgifter, både erkända enligt lag och sekundärlagstiftning eller genom order utfärdade av myndigheter med befogenhet enligt lag, inklusive hamnmyndigheter vid ilandstigningsplatsen.

 

Förteckningen över personer och enheter till vilka dina uppgifter har lämnats är tillgängliga vid företaget på följande adresser: privacy@costa.it  eller Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genua, till Dataskyddsombudet.

 

Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen

Din personliga information kan komma att överföras utomlands till tredjepartsföretag inom eller utanför EU för de syften som anges ovan.

När uppgifter överförs till stater utanför Europeiska unionen ska staterna garantera en adekvat skyddsnivå på grundval av ett särskilt beslut från Europeiska kommissionen eller alternativt ska mottagaren ha en avtalsenlig skyldighet att skydda data som antar en lämplig och jämförbar skyddsnivå som den som tillhandahålls enligt GDPR.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter ska behållas under en tidsperiod som inte överstiger det som krävs för de ändamål för vilka de samlades in och därefter behandlades. Personuppgifter ska behållas under hela kontraktets längd som du har ingått och för en senare period:

 1. inom de perioder som fastställts enligt gällande lagstiftning,
 2. inom de perioder som fastställts enligt lagstiftning, inklusive sekundärlagstiftning, som kräver att uppgifter lagras (till exempel avkastning),
 3. inom den tid som är nödvändig för att skydda datatillsynsmyndighetens rättigheter i händelse av eventuella tvister som uppstår kring prestanda.

De foton/bilder och ljud-/videoinspelningar som samlats in under händelser och evenmang ombord ska behållas under en period som är begränsad till kryssningsperioden och därefter ska de raderas.

Personuppgifter som samlas in och bearbetas för profilering ska behållas under högst tio (10) år, i slutet av vilka de automatiskt ska raderas och göras permanent anonyma.

 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Personuppgiftsansvarig är: Costa Crociere S.p.A., med adress i Genua, Piazza Piccapietra, nr. 48
 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande adresser: privacy@costa.it   eller Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genua.

 

Den registrerades rättigheter

När som helst, i enlighet med artiklarna 15-22 i GDPR, har du rätt att, även i samband med profilering:

 1. få åtkomst till dina personuppgifter;
 2. begära att dina personuppgifter ska korrigeras;
 3. återkalla, när som helst, samtycke till användning och utlämnande av dina personuppgifter;
 4. begära att dina personliga data raderas;
 5. få personuppgifter som berör dig på ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, samt rätt att skicka dina data till en annan personuppgiftsansvarig;
 6. att invända mot behandlingen av personuppgifter gällande dig för marknadsförings- eller profileringsändamål;
 7. begränsa behandling av personuppgifter;
 8. framföra ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
 9. få ett meddelande när det sker ett personligt dataintrång;
 10. begära information om:

  1. skälen för behandling;
  2. personuppgiftskategorierna;
  3. Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifter har eller kommer att avslöjas, särskilt när uppgifter har skickats till mottagare i länder i tredje världen eller internationella organisationer och förekomsten av tillräckliga garantier;
  4. perioden varvid personuppgifter skall behållas;
  5. när uppgifter inte har samlats in från den registrerade, all information om deras ursprung.
 11.  

Du kan när som helst motsätta dig att skicka meddelanden som är kopplade till marknadsföring och profilering, genom att klicka på länken ”avprenumerera” längst ner till det mottagna e-postmeddelandet eller genom att skicka en relevant begäran till adresserna som visas vidare.

Du kan utöva dessa rättigheter och/eller få ytterligare information om personuppgiftsbehandling, genom att skicka ett meddelande:

- via e-post till privacy@costa.it   o a Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, till Data Protection Officer.

 

 

 

 

CostaClub - Costa Cruisetips

Costa Crociere S.p.A. (nedan även ”Costa Crociere”) datakontroller, i enlighet med artikel 13 i General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (hädanefter ”BNPR”) tillhandahåller följande information om bearbetningen av personuppgifter som du (hädanefter även ”Medlem”), eftersom de uppgifter som registrerad, som tillhandahålls, då du har registrerat dig för PROFEA (Programma CostaClub [CostaClub Program] (hädanefter ”Programmet”). Detta informationsmeddelande avser uppgifter som tillhandahålls av en medlem:

 1. när du registrerar dig för programmet via en kanal,
 2. när du registrerar dig på webbplatsen och/eller Costa Crociere app,
 3. under ordinarie Club-hantering (t.ex. totala utgifter ombord, typ av kryssningar som tagits etc.),
 4. inom ramen för kryssningar.

Syften och rättslig grund för behandling

Personuppgifterna för en medlem skall bearbetas för följande ändamål:

 1. syften om programmet, för att leda en deltagande medlem i CostaClub Program och, specifikt, för:
  1. fördelning av poäng och andra förmåner i samband med CostaClub-programmedlemskap till en medlem,
  2. hantera de aspekter som gäller status som en CostaClub-kortinnehavare,
  3. tillhandahålla relevanta korrelerade tjänster enligt förfaranden som föreskrivs i dessa föreskrifter,
  4. tillhandahålla relevanta företagsanmälningar till personer med medlemsstatus och fördelarna med programmet. I synnerhet kan Costa Crociere använda en medlems e-postadress som tillhandahålls vid registrering med CostaClub eller under deltagande i Programmet, för att skicka information och reklammeddelanden relaterade till klubben och dess initiativ.

 2. statistiska ändamål, i anonym och aggregerad form.

 3. Marknadföringsändamål, inklusive:
  1. marknadsföringsaktiviteter för produkter och tjänster som tillhandahålls av Costa Crociere och närstående eller associerade företag till Carnival Corporation &PLC Group (”Carnival Group”) och/eller kommersiella partner, även med deras affärsadress utomlands. I synnerhet kan medlemmens data bearbetas för att skicka meddelanden, både med hjälp av automatiserade metoder (t.ex. fax, sms, snabbmeddelandeprogram etc.) och icke-automatiserade (t.ex. vanlig post, telefon med operatör, etc.).

   Carnival koncernföretagen är: Carnival Corporation (CCL), Carnival PLC (P&O, Cunard, Princess Asia), Costa Croceire S.p.A. (AIDA and Costa), Holland America Line N.V., general partner of Cruiseport Curacao C.V. (Holland America Line and Seabourn) Princess Cruise Lines, Ltd (Princess, Alaska, P & O Australia and Cunard), SeaVacations Limited (CCL business i Storbritannien). Den kommersiella partners tillhöra följande produkt och marknad kategorier:
   1. turismrelaterad verksamhet,
   2. flygbolag/transporttjänster,
   3. resebyråer,
   4. försäkringsbolag.
  2. profilering, dvs. analys av dina resepreferenser och marknadsundersökningar för att förbättra utbudet av tjänster och försäljningsinformation från Costa Crociere, som matchar dem bättre efter en medlems intressen. Denna bearbetning görs med de personuppgifter som samlas in även under kryssningen. Nämnd aktivitet kan även implementeras genom att skicka in kundnöjdhetsfrågeformulär och/eller användning av profilerings-cookies som används vid surfning på Costas webbplatser.

Behandling för marknadsföringsändamål (dvs. för både marknadsföring och profilering) kan endast genomföras med en medlems samtycke.

 

Typ av uppgifter och konsekvenser som uppstår på grund av eventuella vägran

Det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifter som krävs för registrering i CostaClub-programmet och märkt med en asterisk (*) för fullständigt deltagande i programmet, för korrelerade initiativ och för laglig efterlevnad. Vägran att lämna de personuppgifter som begärs helt eller delvis även under genomförandet av programmet får inte göra det möjligt för Costa Crociere och för tredjepartsföretag som tillhandahåller tjänster inom programmet att fullt ut utföra eller på ett korrekt sätt fullgöra sina skyldigheter som härrör från programmet.

Tillhandahållandet av personuppgifter som inte är markerade med en asterisk (*) är i stället frivilligt och underlåtenhet att tillhandahålla nämnda personuppgifter får inte få några konsekvenser för en medlem som registrerar sig och deltar i programmet.

En medlem har rätt att uttrycka sina egna val om personlig databehandling, och för sig självständigt framlägga sin egen vilja.

 

Kategorier av personliga mottagare 

Uppgifterna kommer inte att avslöjas utom i de fall där upplysningar krävs enligt lag eller uttryckligen godkänts av en medlem. En medlems uppgifter kan lämnas för ovan angivna ändamål till följande kategorier av personer och enheter:

 1. Costa Crocieres interna personal, utsedd som personuppgiftsagent och/eller personuppgiftsombud;
 2. företag som tillhör koncernen som även ligger utomlands;
 3. personer, företag, sammanslutningar eller professionella företag som tillhandahåller tjänster eller rådgivning eller konsulttjänster till Costa Crociere (t.ex. befraktad revisorer, advokater, skattekonsulter, revisorer och konsulter inom revisionsverksamhet eller due diligence etc.);
 4. personer, företag eller organ som tillhandahåller marknadsföringstjänster och analys eller konsultverksamhet till Costa Crociere;
 5. personer och enheter vars rätt att få tillgång till uppgifter är erkända enligt lag och sekundärlagstiftning eller order som lagts av myndigheter för legala ändamål.

Förteckningen över de personer och enheter som uppgifterna har lämnats ut finns på bolaget på följande adresser: privacy@costa.it eller Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra, n. 48, 16121 Genua, till Dataskyddsombudet.

 

Överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen

En medlems personuppgifter kan överföras till tredje parts företag i stater utanför Europeiska unionen, i enlighet med ovan angivna syften.

När uppgifter överförs till stater utanför Europeiska unionen ska staterna garantera en adekvat skyddsnivå på grundval av ett särskilt beslut från Europeiska kommissionen eller alternativt ska mottagaren ha en avtalsenlig skyldighet att skydda data som antar en lämplig och jämförbar skyddsnivå som den som tillhandahålls enligt GDPR.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter ska behållas under en period som inte överstiger det som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in och därefter behandlades. Specifikt ska personuppgifter behållas under programmets hela tid och i efterföljande utgåvor och under en senare period:

 1. under de perioder som föreskrivs av gällande lag,
 2. under de perioder som fastställts i sekundärlagstiftning som kräver data som ska behållas (t.ex. Skatt retursändningar),
 3. nödvändiga för att skydda rättigheterna för personuppgiftsansvarig i händelse av eventuella tvister som uppstår avseende prestanda,
 4. efter utgången av eller vid uppsägning baserat på preskriptionstiden för ledamöternas rättigheter.

Personuppgifter som samlas in och bearbetas för profilering ska behållas under högst tio (10) år, i slutet av vilka de automatiskt ska raderas och görs permanent anonyma.

 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Datakontrollern är Costa Crociere S.p.A. med adress i Genua, Piazza Piccapietra 48.

 

Dataskyddsombud

Data Protection Officer kan kontaktas på följande adresser: privacy@costa.it och/eller vid  Costa Crociere S.p.A., Piazza Piccapietra 48, Genua  

 

Medlemsrättigheter

Vid en tidpunkt i enlighet med artiklarna 15 och 22 i GDPR har en medlem rätt att:

 1. få tillgång till hans/hennes personuppgifter,
 2. be om hans/hennes personuppgifter rättas,
 3. återkalla, när som helst, samtycke till användning och spridning av hans/hennes personuppgifter,
 4. be om att hans/hennes personliga data ska raderas,
 5. rätten att ta emot personuppgifter om honom eller henne, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt rätten att skicka data till en annan datakontroller,
 6. motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföring eller profilering,
 7. få begränsning av behandling av personuppgifter,
 8. lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet,
 9. få ett meddelande när det sker ett personligt dataintrång,
 10. begära information om:

   

  1. skälen för behandling,
  2. kategorier av personuppgifter,
  3. Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifter har eller kommer att avslöjas, särskilt när uppgifter har skickats till mottagare i länder i tredje världen eller internationella organisationer och förekomsten av tillräckliga garantier,
  4. perioden varvid personuppgifter skall behållas,
  5. när uppgifter inte har samlats in från den registrerade, all information om deras ursprung.

En ledamot kan när som helst motsätta sig sändningar av meddelanden kopplade till att delta i programmet, marknadsföringsaktiviteter och/eller profilering genom att klicka på länken ”avprenumerera” längst ned i det mottagna e-postmeddelandet eller genom att skicka en relevant begäran till adresserna som visas ovan.

 

Du kan utöva dessa rättigheter och/eller få ytterligare information om personuppgiftsbehandling, genom att skicka en begäran:

 

- via e-post till privacy@costa.it  eller Costa Crociere S.p.A. Piazza Piccapietra 48, 16121 Genua, till Data Protection Officer.

Policy för cookies

Observera att vi använder "cookies" -tekniken för att få information om din uppplevelse på vår hemsida och att tillåta vissa tjänster att fungera som kräver användarens sökväg genom de olika sidorna på webbplatsen som ska identifieras.

 

Vad är cookies?

En "cookie" är information som skickas av en server till en webbläsare, vilket gör det möjligt för servern att samla information från webbläsaren och vice versa. Cookien hjälper webbplatsen känna igen din enhet nästa gång du besöker. Det finns många funktioner som cookies innehar. De kan till exempel hjälpa oss att komma ihåg ditt användarnamn och dina preferenser, analysera hur bra vår webbplats fungerar, eller till och med tillåta oss att rekommendera innehåll som vi anser vara mest relevant för dig.

Våra cookies är vanligtvis anonyma och kan inte spåras till användarens personuppgifter. Förstapartscookies är kopplade till domännamnet på den sida du tittar på och låter personen kan identifieras av korsreferenser med vår databas, får endast tilldelas under uttrycklig begäran från användare och för att möjliggöra omedelbar identifiering för åtkomst till begränsade områden på webbplatsen utan att de behövt ange ditt användarnamn och lösenord manuellt. Användarens identitet ingår aldrig direkt i cookien och kan inte avlyssas.

Varje gång du besöker webbplatsen, oavsett om en cookie är närvarande eller inte registrerar vi typen av webbläsare, operativsystem och värd och besökarens källadress, liksom information om den begärda sidan. Dessa data kan sedan användas i aggregerad och anonym form för statistisk analys av hur webbplatsen används.

 

Vilka typer av cookies använder Costa?

Fyra typer av cookies används på vår webbplats: Strikt nödvändiga, prestanda-, funktionalitets- och identifieringscookies. Vår hemsida samlar inte in personuppgifter och information om den enskilda personen, såvida inte han/hon frivilligt bestämmer sig för att nå dem. Du kan därför besöka vår webbplats utan att avslöja personliga identifierbara uppgifter, inklusive din e-postadress. Kom ihåg att om du väljer att inaktivera cookies, kanske vissa delar av webbplatsen inte fungerar korrekt.

 

 

Källa

Cookie Domän Namn

Cookietyp

Cookiepolicy

Målgrupp

Omdirigering

Omvandlingar

Google Analytics

google-analytics.com

Statistisk, profilering

Klicka här

 

 

X

Google

googleadservices

Statistisk, profilering

Klicka här

X

X

X

Google (DCM/DV360)

doubleclick.net

Statistisk, profilering

Klicka här

Klicka här

Klicka här

X

X

X

Facebook

facebook.com

Statistisk, profilering

Klicka här

X

X

X

Criteo

criteo.com

Statistisk, profilering

Klicka här

 

X

X

Adobe Target/Test&Target

adobetag.com

Statistisk, profilering

Klicka här

X

 

X

Adobe Analytics

.costacruise.com

Statistisk, profilering

Klicka här

Klicka här

X

X

X

Adobe Audience Manager

demdex

Statistisk, profilering

Klicka här

Klicka här

X

X

X

 

 

Dessutom är pixelcookies av de källor som anges i tabellen ovan inställda. Dessa gör det möjligt för Costa Crociere att övervaka de konverteringar som sker på dess webbplatser som ett resultat av annonserna på olika källor. Om exempelvis Costa vill övervaka besök på en viss kampanj som annonseras på Facebook, kommunicerar cookien till Facebook när en användare anslutit sig till en viss kampanj på Costa-webbplatsen. Facebook jämför konverteringsevenemanget med den grupp människor som annonsen visades för eller den person som klickade på den för att ge Costa värdefull information för att förstå avkastningen på investeringarna för annonseringskostnaderna. Costa använder också denna cookie för att profilera den registrerade men endast för statistiska ändamål.

 

Vad händer med cookies som har laddats ned tidigare?

Vi läser eller skriver bara cookies för den preferensnivå som anges i verktyget Cookies-inställningar. Cookies som ställts in innan du ändrar dina inställningar finns fortfarande kvar på din dator och du kan ta bort dem med dina webbläsarinställningar.

Cookies med Costa Cruises från webbplatser för sociala nätverk

Vi har länkar så att du kan använda webbplatser för sociala nätverk (t.ex. Facebook och Twitter eller You Tube) från Costa Cruises. Dessa webbplatser kan placera cookies på din dator och det här verktyget blockerar inte cookies från dessa webbplatser. Vi föreslår att du kontrollerar nätverkets webbplats för att se hur de använder cookies.

Några ytterligare information om inställningsverktyget för cookies

Vi använder en cookie för att komma ihåg dina cookiepreferenser i Cookie-inställningsverktyget detta har ett antal konsekvenser:

 • Om du raderar alla dina cookies måste du uppdatera dina preferenser med oss igen, och
 • Om du använder en annan enhet, dator eller webbläsare måste du ange dina inställningar igen

Cookie-inställningar är endast inställda för den här webbplatsen (dvs. www.costacrociere.it). Om du flyttar till en annan Costa-webbplats (t.ex. www.costacruises.co.uk) måste du ange dina cookiepreferenser för den webbplatsen.

Håller vi koll på om användarna har öppnat våra e-postmeddelanden?

Våra e-postmeddelanden kan innehålla en enda kampanj-unik ”web beacon pixel” för att berätta om våra e-postmeddelanden öppnas och verifiera eventuella klick från länkar i e-postmeddelandet. Vi kan använda denna information för att göra det möjligt att bestämma vilka av våra e-postmeddelanden som är mer intressanta för användarna och fråga om användare som inte öppnar våra e-postmeddelanden vill fortsätta att ta emot dem. Pixeln raderas när du tar bort e-postmeddelandet. Från och med nu kommer vi inte att kunna få någon information, men han/hon kommer att behålla den tidigare.

Mer information om cookies finns på http://www.youronlinechoices.com/se